Pabalsts aprūpei

Pakalpojuma apraksts

Pabalsts aprūpei ir materiāls atbalsts personai, kura slimības laikā vai atveseļošanās periodā, vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, kuram nav likumisko apgādnieku vai ģimenes locekļu vai arī tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajai personai nepieciešamo palīdzību mājās un personas aprūpi veic cita persona. Pabalsts tiek piešķirts vientuļām, trūcīgām personām , kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi.

Pabalsta apmērs

42,69 euro mēnesī.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Jāiesniedz: pamatots iesniegums; Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli (forma Nr.072).

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Reglamentējošie normatīvie akti.

Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 26304449, 26393109