Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

Ārkārtas situācijā
Pakalpojuma apraksts
Pabalstu ārkārtas situācijā (uguns nelaimes, plūdu vai citas stihiskas nelaimes gadījumā) piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas apdrošināšanas atlīdzība, cits valsts noteiktais pabalsts, vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. Pabalsts tiek piešķirts, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 30 dienu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai, kas deklarējusi savu dzīvesvietu Baltinavas novadā, jāvēršas Baltinavas novada Sociālajā dienestā, jāiesniedz pamatots iesniegums ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā

Iesnieguma veidlapa

Pabalsta apmērs:
Pabalsta apmērs līdz 570,00 euro.

Pabalsts personas nāves gadījumā
Pakalpojuma apraksts
Pabalstu ārkārtas situācijā, personas nāves gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, gadījumā, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Valsts sociālo pabalstu likuma 15. panta pirmajā daļā un 17. panta pirmajā un otrajā daļā, kā arī likuma Par valsts pensijām 37. panta otrajā daļā minētā pabalsta nav vai tas ir mazāks par 300,00 euro, pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp 300,00 euro un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto pabalsta summu.

Reglamentējošie normatīvie akti
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• Baltinavas novada domes 23.10.2014. Saistošie noteikumi Nr.10 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā"

Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 26304449, 26393109