Pabalsts audžuģimenēm

Pabalsts audžuģimenēmPakalpojuma apraksts


Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi" noteiktajā kārtībā. Ja Baltinavas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē un ir noslēgts līgums ar audžuģimeni par bērna ievietošanu audžuģimenē, pašvaldība audžuģimenei izmaksā:
1. ikmēneša pabalstu bērna uzturam divkāršu Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā;
2. Ikmēneša pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei 20,00 euro mēnesī.
3. Vienreizēju pabalstu 50% apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apģērba un mīkstā inventāra iegādei, ko izmaksā, bērnu ievietojot ģimenē.


Reglamentējošie normatīvie akti.
Baltinavas novada domes 29.11.2018 Saistošie noteikumi Nr.15. „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā"Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282 26393109