Pabalsts bāreņiem

Pabalsts bāreņiem


Pakalpojuma apraksts:
• Pašvaldības noteiktais pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam ir divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā.
• Pašvaldības noteiktais pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 249,71 euro.
• Pašvaldības noteiktais pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē ikmēneša izdevumiem ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
• Pašvaldības noteiktais pabalsts pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš studē augstskolā vai koledžā ikmēneša izdevumiem ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.


Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?


Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.


Reglamentējošie normatīvie akti:
• Noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
• Baltinavas novada domes 29.11.2018 Saistošie noteikumi Nr.15. „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā
Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282 26393109