Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā


Pabalsta apraksts
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek izmaksāts personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīves vieta
vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Pabalsts, tiek izmaksāts bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajām ziņām par personas nozīmīgo jubileju.


Pabalsts tiek piešķirts:
Personām, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.


Pabalsta apmērs:
Sasniedzot 70, 75 gadus -20 euro
80, 85 gadus – 30 euro
90- 90 euro
95- 95 euro
100- 100 euro
101- 101 euro un tālāk attiecīgi gadu skaitam


Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 23.11.2017 saistošie noteikumi Nr.17 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109