Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā


Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā,neizvērtējot ģimenes (perosnas) ienākumus un materiālo stāvokli, piešķir:

• katastrofu (uguns nelaimes, plūdu vai citas stihiskas nelaimes gadījumā) gadījumos līdz 570,00 euro, jaģimene (persona) pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalstu izmaksā ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas apdrošināšanas atlīdzība, cits valsts noteiktais pabalsts, vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
• ja ģimene (persona) nonākusi krīzes situācijā no viņas neatkarīgu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ un tā nevar apmierināt savas pamatvajadzības vai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība – līdz 75,00 euro.
• Pabalsts tiek piešķirts, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 30 dienu laikā no krīzes situācijas rašanās. Iesniegumā par palīdzības pieprasīšanu iesniedzējs norāda nepieciešamā pabalsta apmēru un iesniedz krīzes situāciju pamatojošos dokumentus.


Reglamentējošie normatīvie akti.
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
• Baltinavas novada domes 29.11.2018 Saistošie noteikumi Nr.15. „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā
Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 26304449, 26393109