Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai


Pakalpojuma apraksts
Sociālais dienests piešķir GMI (garantēto minimālo ienākumu) pabalstu ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura atzīta par trūcīgu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu, lai sniegtu materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai, kas deklarējusi savu dzīvesvietu Baltinavas novadā, Baltinavas novada Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.


Pabalsts tiek piešķirts :
Trūcīgām personām (ģimenēm), kuru ienākumi ir zemāki par EUR 53 uz vienu personu un ja persona nespēj minimāli nodrošināt pamatvajadzības.


Pabalsta apmērs:
Pabalsta apmērs tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.


Reglamentējošie normatīvie akti
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"
• MK 17.06.2009. noteikumi Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību"
• MK 15.12.2009. noteikumi Nr.1489 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni".


Iesnieguma veidlapa


Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109