Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās


Pakalpojuma apraksts

Sociālo garantiju nodrošināšanai Sociālais dienests piešķir:

1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem;

4. pabalstu dzīvojamās telpas īres ikmēneša izdevumu segšanai, ja bārenis turpina sekmīgi mācīties.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Sociālajā dienestā jāiesniedz: izziņa, ka bērns turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, koledžā vai augstskolā un ir sekmīgs tās students.

Sociālajā dienestā jāuzrāda personas pase, lēmums par bērna ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu, apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, dzīvojamās telpas īres līgums.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.

  • MK 15.11.2005. not. Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"