Informatīvs ziņojums par Baltinavas novada attīstības programmu 2012. – 2018.gadamI Sējums. Pašreizējās situācijas analīze.

II Sējums. Stratēģiskā daļa.

Baltinavas novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam izstrāde tika uzsākta, pamatojoties uz Baltinavas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu Nr.1, p.23. „Par Baltinavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu". Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 30.09.2011. lēmumu Nr. 69 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu", Baltinavas novada attīstības programmai netika izstrādāts Vides pārskats.


Attīstības programmu izstrādāja SIA "Sustainable Advances Solutions" un pašvaldības speciālisti, konsultējoties ar valsts institūciju un iestāžu darbiniekiem.

Attīstības programmā nav paredzētas tādas darbības, kas būtiski pasliktinās vides kvalitāti Baltinavas novada teritorijā. Tieši otrādi, Attīstības programmā definētais stratēģiskais mērķis Nr.2 „Novada resursu ilgtspējība". Attīstības programmas vidējā termiņa prioritāte Nr. 3: „Uz vietējo dabas resursu balstītu tautsaimniecību nozaru attīstības sekmēšana", paredz videi draudzīgās uzņēmējdarbības sekmēšanu un dabas un atjaunojamo resursu lietderīga, taupīga pārvaldīšanu. Attīstības programmas Investīciju plānā paredzētas daudzas aktivitātes, kā rezultātā uzlabosies inženiertehniskās infrastruktūras stāvoklis, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.

Baltinavas novada attīstības programmas 2012. - 2018.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana notika 2012.gada 1. jūlija līdz 2012.gada 31.augustam. Publiskās apspriešanas laikā tika nodrošināta Attīstības programmas 1.redakcijas pieejamība novada administratīvajās telpās un elektroniskai pašvaldības interneta mājas lapā www.baltinava.lv. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2012.gada 3.augustā,tā tika maz apmeklēta un šajā sanāksmē netika izteikts neviens priekšlikums. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemti pieci iedzīvotāju izteikti priekšlikumi, kas saistās ar Attīstības programmas 1.redakciju.

Par attīstības programmas uzraudzību atbildīgā institūcija ir Baltinavas novada pašvaldība. Tās galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt uzraudzības procesu, identificējot, vai attīstības programmā definēto rādītāju sasniegšana norit kā plānots. Attīstības programmas īstenošanas monitoringam izmanto valsts statistikas datus, informāciju, kas iegūta, veicot vides monitoringu, kā arī citu informāciju, kas ir pieejama. Sākot ar attīstības programmas spēkā stāšanās gadu, pamatojoties uz informācijas sistēmā apkopotajiem datiem, Baltinavas novada pašvaldība sagatavo ikgadējo uzraudzības ziņojumu par attīstības programmas ieviešanu.

Baltinavas novada attīstības programma 2012. - 2018. gadam ir apstiprināta ar Baltinavas novada 2011.gada 25.oktobra domes lēmums Nr.10.1.&".

Plānošanas dokuments tika izstrādāts projekta „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/IPIA/VRAA/048 ietvaros, ar 100% ESF finasējumu.

Baltinavas novada dome