Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

Pieaugušo ēdināšanas pabalstsPakalpojuma apraksts
Pieaugušo ēdināšanas pabalsts ir paredzēts personām, kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei.
Pabalsts tiek piešķirts vientuļai personai (nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), kura ir sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Jāiesniedz:

- pamatots iesniegums
- DEAK izziņas;
- iztikas līdzekļu deklarācija
- Iesnieguma veidlapas (saite uz iesnieguma veidlapām)


Pabalsta apmērs:
25,00 euro mēnesī.


Reglamentējošie normatīvie akti:
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
• Baltinavas novada domes 29.11.2018 Saistošie noteikumi Nr.15. „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadāUzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282 26393109