Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. pirmās redakcijas pilnveidošana

Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likuma" 12.panta 1.punktu un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 87.2.pantiem, Baltinavas novada dome 2012.gada 29.novembra ārkārtas sēdē protokols Nr. 12.1.& pieņēmusi lēmumu: pilnveidot Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju.


Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.