Pabalsts politiski represētām personām

Pabalsts politiski represētām personām


Pabalsta apraksts
Baltinavas novada materiāls atbalsts politiski represētām personām.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Pabalstu piešķir uz politiski represētās personas iesnieguma pamata.


Pabalsts tiek piešķirts:
Pabalstu piešķir personai, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.


Pabalsta apmērs:
Pabalsts ir € 25,00 vienu reizi gadā un izmaksa tiek veikta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 25. martā vai nākamajā valstī oficiāli noteiktajā darba dienā.


Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 29.11.2018. saistošie noteikumi Nr.16 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā".
Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109