Pabalsts politiski represētām personām

Pabalsts politiski represētām personām


Pabalsta apraksts
Baltinavas novada materiāls atbalsts politiski represētām personām


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Baltinavas novada domes sniegtajām ziņām un sastādīto sarakstu.


Pabalsts tiek piešķirts:

Pabalstu piešķir personai, kuras deklarētā dzīves vieta vismaz pēdējos 12 mēnešus ir Baltinavas novada administratīvā teritorija.


Pabalsta apmērs:
Pabalsts ir € 25,00 vienu reizi gadā un izmaksa tiek veikta uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu 25. martā vai nākamajā valstī oficiāli noteiktajā darba dienā.


Reglamentējošie normatīvie akti
Baltinavas novada domes 23.11.2017 saistošie noteikumi Nr.17 „Par pabalstu piešķiršanu Baltinavas novadā"
Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109