Teritorijas plānojuma 2013.-2025. pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (pilnveidotā redakcija)

Paskaidrojuma raksts (pilnveidotā redakcija)

[Karte] Baltinavas ciema teritorijas pašreizējā izmantošana (pilnveidotai redakcijai)[rediģēts 21.12.2012]

[Karte] Baltinavas ciema teritorijas plānotā(atļautā) izmantošana (pilnveidotai redakcijai)[rediģēts 21.12.2012]

Baltinavas novada dome 2012.gada 07.decembrī ārkārtas domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 13.1.& "Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu".

Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana noteikta no 2012.gada 13.decembra līdz 2013.gada 4.janvārim


Rakstiskus priekšlikumus par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju var sniegt Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV - 4594, elektroniski- planosana@baltinava.lv līdz 2013.gada 4. janvārim.

Ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidoto redakciju var iepazīties Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā, LV - 4594 un pašvaldības mājas lapā: www.baltinava.lv, sadaļā Plānošanas dokumenti.

Plānošanas dokuments tiek izstrādāts Eiropas Sociālā Fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.