2013.- 2025. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Pārskats par sabiedrisko apspriešanu [06.12.2012]

Paskaidrojuma raksts

Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Veidlapa priekšlikumu iesniegšanai teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam 1.redakcijai

Baltinavas novada pašvaldība 2012.gada 27.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 9. 4.&. „Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai".


Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 15.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim.


Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Baltinavas novada pašvaldībā: adrese Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, Mazā zāle (2.st.) 2012.gada 06.novembrī plkst. 10.00

Rakstiskus priekšlikumus par Baltinavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iesniegt Baltinavas novada pašvaldībā: Kārsavas ielā 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594, vai pēc adreses kancelejā (2.st.), vai elektroniski planosana@baltinava.lv līdz 2012.gada 26.novembrim.

Ar Baltinavas novada teritorijas plānojuma pirmo redakciju var iepazīties: adreses Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, bibliotēkā vai arī šeit (sk.pielikumi).

Baltinavas novada dome