Domes sēdes 2019

Decembra domes sēde
Darba samaksas nolikuma projekts 2020
Pašvaldības amatu vienības 2020
Izpilddirektora amata vienība 2020
Soc.dienesta amatu vienības 2020
KN amatu vienības 2020
MMS amatu vienības 2020
BV amatu vienības 2020
PII un ēdināšanas bloka amatu vienības 2020
Saimnieciskās nodaļas nolikums
Saistošie noteikumi Nr.21
Decembra domes ārkārtas sēde
Novembra domes sēde
Baltinavas investīciju plāns 2012-2018
Precizējumi ūdenssaimniecībai
Saist.not.Nr. 14.atkritumu_apsaimn.
Saist.not.Nr.15.Sabiedriskā kārtība
Saist.not.Nr.16.Ēku numerācija
Saist.not.Nr.17.Inženierkomunikācija
Saist.not.Nr.18.Simbolika
Saist.not.Nr.19.Soc.pabalsti
Saist.not.Nr.20.Pabalsti
Novembra ārkārtas domes sēde
Oktobra domes sēde
Dokumentu aprite 2019
Lēmums grozījumiem
Ieņēmumi 2019 (pielikums Nr.1)
Grozījumi izdevumiem 2019 (pielikums Nr.2)
Spec.budžets Grozijumi (pielikums Nr.3)
Septembra domes sēde
Goda balvas nolikums
LAT RUS CBC programmas projekta tāme
Nolikums Bērnu tiesību aizsardzības jomā
Noteikumi par iekš.trauksmes celšanu
Pirmsskolas izmaksas 2019
Tīreļu izsoles noteikumi
Vidusskolas skolēnu izmaksas 2019
Augusta domes sēde
NOTEIKUMI par reprezentācijas izdevumiem
Autobusa izsoles noteikumu apstiprināšana
Ekskavatora izsoles noteikumu apstiprināšana
Piekabes izsoles noteikumu apstiprināšana
Traktora izsoles noteikumu apstiprināšana
Jūlija domes sēde
Noteikumi par darbinieku atvaļinājumu pabalstiem
Konkursa “Sakoptākā sēta Baltinavas novadā 2019”
Jūlija ārkārtas domes sēde
Jūnija domes sēde
Pielikumi
19. jūnija pielikumi
Baltinavas novada iedzivotaju aptaujas apkopojums
Jūnija ārkārtas domes sēde
Maija domes sēde
Pielikumi
1. Budžeta grozījumi
2. Ieņēmumu grozījumi
3. Izdevumu grozījumi
4. Nolikums Biznesa ideja
5. Nolikums Biznesa ideja 3.daļa
6. Nolikums - Konkurss Sakoptākā sēta
7. Nolikums par zemes nomām
8. Saistošie noteikumi Nr.8 (pardecentr.kanalizācijas pakalpojumiem)
9. “Silagaiļu” atkārtota izsole
Maija ārkārtas domes sēde
Pielikumi
1.Aptaujas anketa Baltinava ATR
2.Noteikumi“Skolēnu darbs vasarā Baltinavā 2019”
Aprīļa domes sēde
Pielikumi
1. Precizētie saistošie noteikumi Nr.15
2. Saistošie noteikumi Nr.5 Par ūdenssaimniecību Baltinavā
3. Saistošie noteikumi Nr.6
4. Baltinavas novada logo
Marta domes sēde
Pielikumi
1. Saistošie not.Nr.3 (grozījumi)
2. Grozījumi pašvaldības pabalstos. Noteikumi Nr.4
3. Precizētie soc.pabalsti

Februāra domes sēde
Pielikumi:
1. Grozījumi
2. Grāmatvedības politika
3. Skaidras naudas uzskaite
4. Svētaunes zvejas noteikumi
5. Motrīnes zvejas noteikumi
6. Obeļovas zvejas noteikumi
7. Silagaiļu izsole
8. CVK Balvi
Februāra ārkārtas domes sēde
Tāmes izpilde 2018 Baltinavas VSK
Tāmes izpilde 2018 PII
Janvāra domes sēde
Pielikumi
1. Saistošie noteikumi
2. Paskaidrojuma raksts. 2019
3. Pamatbudžeta ieņēmumi (1.piel.)
4. Pamatbudžeta izdevumi (2.piel.)
5. Spec.budžets (3.piel.)
6. 2019. Budžeta saistību apmērs (4.piel.)
7. Paskaidrojuma raksts (5.piel.)
8. Pakalpojumu saraksts
9. KN pasākumu plāns
10. Kolektīvu braucienu plāns
11.Sporta aktivitātes