Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. apstiprināšanu

I sējums "Paskaidojuma raksts"

II sējums "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

IV sējums "Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi"

--------------

Grafiskā daļa(1) [28.02.2013]

Grafiskā daļa(2) [28.02.2013]

Baltinavas novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Baltinavas novada domes 2013. gada 21.februāra lēmuma (domes sēdes protokols Nr.2.3.§) „Par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam" grafiskā daļa" un "teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" izdošanu ir pieņemts Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr. 4. „Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam "Grafiskā daļa" un "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi".


Plānošanas dokumenta izstrādātājs - SIA „Sustainable Advenced Solution", reģ. Nr. 40003632200, adrese: Kurzemes iela 6-20, Tukums, LV-3101,( mob.27712919) sadarbībā ar Baltinavas novada pašvaldību.


Ar apstiprināto Baltinavas novada teritorijas plānojumu, kā arī informatīvo ziņojumu par pieņemto plānošanas dokumentu var iepazīties darba dienās Baltinavas novada domes administrācijā, Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā vai pašvaldības mājaslapā www.baltinava.lv .

Teritorijas plānojums ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/048 „Baltinavas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde" ietvaros.