Teritorijas plānojums

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025. apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas pilnveidošanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu

Paziņojums par Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai

Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013./ 2025. gadam - Paskaidrojuma raksts
Baltinavas novada teritorijas plānojums 2013./ 2025. gadam - Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Baltinavas novada teritorijas planotā (atļautā) izmantošana 1
Baltinavas novada teritorijas planotā (atļautā) izmantošana 2
Baltinavas novada teritorijas planotā (atļautā) izmantošana 3
Baltinavas novada teritorijas planotā (atļautā) izmantošana 4

Baltinavas ciema teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, aizsargjoslas

Baltinavas novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana