Tirdzniecības atļaujas izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās

Pakalpojuma apraksts

Ielu tirdzniecība ir preču pārdošana pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās, tai skaitā tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta. Publiska vieta ir jebkura vieta ārpus ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura neatkarīgi no tās īpašuma formas ir pieejama patērētājiem

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Klātienē jāiesniedz rakstisks iesniegums, pievienojot noteiktos dokumentus. [Iesnieguma Veidlapa]

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā (gada nodeva):

- bezalkoholiskajiem dzērieniem EUR 14,23;

- alkoholiskajiem dzērieniem (arī alum) EUR 21,34;

- izbraukuma tirdzniecība novada teritorijā EUR 14,23.

Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas. Pašvaldības nodeva maksājama līdz pakalpojumu vai atļaujas saņemšanai; pašvaldības nodeva maksājama Baltinavas novada pašvaldības kasē un to izlieto saskaņā ar apstiprināto Baltinavas novada pašvaldības budžetu.

Uzziņas un informācija

Vispārējās un juridiskās nodaļas vadītāja Maija Stepiņa, tālr. 64522028.


Reglamentējošie normatīvie akti.