Vēsture un šodiena

Ieskats skolas vēsturē


— Baltinavas skolas vēsture aizsākās 1868. gadā, kad tika atvērta trīsgadīgā tautskola.
— 1919. gadā, kad Latgalē tika ieviesta obligātā izglītība, Baltinavas pagastā bija jau 7 skolas ar 8 skolotājiem.
— 1939. gadā Baltinavas pagastā bija divas 6-klasīgas un deviņas 4-klasīgas pamatskolas.
— 1944. gadā Baltinavas pagastā bija jau 12 skolas.
— 1951./52. m.g. uz Baltinavas 7-gadīgās skolas bāzes tika atvērta Baltinavas vidusskola.
— 1954./55. m.g. bija pirmais Baltinavas vidusskolas izlaidums. Skolu absolvēja 17 skolēni (7 meitenes un 10 zēni).
— 1959. gada 1. septembrī atklāta pašreizējā skolas ēka Kārsavas ielā 22.


Skola šodien
Baltinavas vidusskola īsteno vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Skolas vadības komandu veido direktors Imants Slišāns, direktora vietnieces izglītības jomā- Tatjana Začeste (mācību darbā) un Irēna Kaša (audzināšanas darbā), saimniecības vadītājs Sandis Logins.
Skolēnu padomes prezidents- Edgars Jermacāns (12. klase). Skolas padomes priekšsēdētāja- vecāku pārstāve Velta Mītke.
Skolā mācās skolēni no 1. līdz 12. klasei, darbojas divas pirmsskolas izglītības grupas.
Skolēni darbojas dažādos interešu izglītības pulciņos.
Skolēni gūst panākumus mācību olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos mūzikā, vizuālajā mākslā, lierārajā jaunradē, skatuves runā, modes skatēs, tekstilmākslā u.c., iesaistās projektu darbā. Ir labi rādītāji centralizētajos eksāmenos.
Skolā ir sporta halle, bibliotēka, datorklase, visās mācību telpās ir interneta pieslēgums. Skolā ir kapela ar koktēlnieka Antona Rancāna veidotu krucifiksu (mācību gada laikā vienreiz mēnesī skolas kapelā Sv. Misi vada Baltinavas Romas katoļu draudzes prāvests).
2008. gada 26. septembrī atklāta jaunā sporta halle.
2009.-2010. gadā skolā realizēts ERAF finansēts projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Baltinavas vidusskolā", kā rezultātā renovēti un apgādāti ar jaunām mēbelēm, mācību aprīkojumu un mācību līdzekļiem fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti.
Par Baltinavas vidusskolas organizēto 18. novembra valsts svētku koncertu kultūras namā (2009.) „Zynu, zynu tāva sātu" skola saņem latgaliešu kultūras gada balvu „Boņuks-2009".
2013. gada vasarā īstenots biedrības „Sukrums" projekts „Solu izgatavošana Baltinavas vidusskolas ēdamzālei" (projektu finansē Nīderlandes KNHM projekts).
2013. gadā Baltinavas vidusskolā īstenots Sorosa fonda-Latvija finansēts projekts „Paaudžu centra izveide Baltinavas novadā". Tā rezultātā skolā izveidots un aprīkots Paaudžu centrs.
Skola katru gadu iesaistās ESF līdzfinansētā programmā „Skolas auglis" (pamatskolas posma klašu skolēni saņem ābolus).
Ir labi rezultāti centralizētajos eksāmenos (CE). 2013. gadā Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā (pēc CE rezultātiem) Baltinavas vidusskola lauku vidusskolu grupā iekļuvusi labāko desmitniekā (starp 98 lauku vidusskolām).
2015. gadā Baltinavas vidusskola saņem Draudzīgā aicinājuma fonda balvu par rezultātiem latviešu valodas, matemātikas eksāmenā un lauku vidusskolu grupas kopvērtējumā (3. vieta valstī). 2016. gadā skola saņem Draudzīgā aicinājuma fonda balvu par rezultātiem angļu valodas eksāmenā.
2013.- 2015. gadā īstenots Baltinavas vidusskolas starptautisks projekts ES programmas Comenius aktivitātē „Skolu daudzpusējās partnerības". Projekta partnervalstis- Vācija, Čehija, Polija. Tā gaitā 2014. gada februārī Baltinavas vidusskolas skolēnu un skolotāju delegācija apmeklē Čehiju, 2014. gada septembrī skolā uzņem partnerus no Polijas, Vācijas, Čehijas. 2015. gada martā- skolas delegācijas brauciens pie partneriem Polijā, 2015. gada jūnijā- projekta grupas brauciens uz Vāciju.
2013.-2015. gadā Baltinavas vidusskola piedalās starptautiskā projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos".
2014. gada vasarā skolā notiek Latgales skolotāju un studentu vasaras skola- kursi „Vosoruošona-2014".
2014. gadā veikta skolas ēkas renovācija- īstenots skolas ēkas siltināšanas projekts „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti" (programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments finansējums + pašvaldības līdzfinansējums). Rezultātā veikta skolas ēkas fasādes siltināšana, ventilācijas sistēmu modernizācija, radiatoru nomaiņa, ēdamzāles jumta seguma atjaunošana.
2016. gadā skola iesaistās apmācību projektā “Samsung Skola nākotnei” un projekta finālā ir starp 10 labākajām skolām valstī.
2016. gada maijā skola un izglītības programmas akreditētas uz 6 gadiem- līdz 2022. gadam. Ar skolas pašvērtējuma ziņojumu var iepazīties mājas lapā.
Ar 2016. gada 1. septembri, reorganizējot Baltinavas Pirmsskolas izglītības iestādi, pirmsskolas izglītības grupas pievienotas Baltinavas vidusskolai.
Skolēnu padome izdod savu laikrakstu “Skolas Soma” (avīzes redaktores- Arīna Bistrova un Marika Graudumniece (11. klase). Avīze lasāma drukātā veidā un elektroniski mājas lapā.

Skolas darbības pamatmērķi

Veidot visiem izglītojamajiem pieejamu izglītības vidi, īstenot izglītības procesu un nodrošināt Valsts pamatizglītības standartā un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

Skolas uzdevumi

- nodrošināt katra izglītojamā spējām atbilstošu izglītību;
- īstenot pirmsskolas izglītības programmu, pilnu vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības programmu, audzināšanas un interešu izglītības programmas;
- sagatavot skolēnus izglītības turpināšanai nākošajā izglītības pakāpē un apzinātai profesijas apguvei;
- izvēlēties mācību un audzināšanas darba formas un metodes, kas nodrošina izglītojamā personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
- racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
- sadarboties ar izglītojamo vecākiem (aizbildņiem), lai nodrošinātu pirmsskolas, obligātās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem.