Trūcīgas ģimenes (personas) statuss

Trūcīgas ģimenes (personas) statuss


Lai iegūtu trūcīgas ģimenes (personas) statusu, jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā pēc jūsu deklarētās dzīves vietas, jāiesniedz iesniegums (veidlapa), jādeklarē savi ienākumi un piederošā manta (iztikas līdzekļu deklarācija).


Kādiem tad jābūt ienākumiem?

Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja vidējie ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro un:
1) tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot:
– nekustamo īpašumu vai tā daļu, kur savu dzīvesvietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un pārējās personas, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
– bērna nekustamo īpašumu un naudas līdzekļu uzkrājumus kredītiestādēs, ja nav bāriņtiesas atļaujas ar tiem rīkoties;
– dzīvokļa vai mājas iekārtu, apģērbu, sadzīves priekšmetus;
– iesniedzējam vai kādam no viņa ģimenes locekļiem piederošu nekustamo īpašumu vai tā daļu, uz kuru ir vērsta piedziņa pēc izpildu dokumentiem vai rīcība ar to ir aprobežota ar tiesas lēmumu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā;
– viens automobilis vai motocikls, vai viena lauksamniecības tehniskā vienība, kuri ģimenes(personas) kā arī viens velosipēds, mopēds vai motorollers katram ģimenes loceklim.
– īpašumā esoša zeme, kuras platība nepārsniedz 10 ha;
– mežs, kura platība nepārsniedz 3 ha;
2) tā nav noslēgusi uztura līgumu;
3) tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījumā;
4) persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.


Personai jāiesniedz dokumenti, kas pierāda faktus:
• strādājošiem – darba algas izziņa par pēdējiem trim mēnešiem;
• invalīdiem DEAK izziņas;
• bērniem, kuri nemācās novada skolās, izziņa no mācību iestādes.
• Apliecinoši dokumenti par ienākumiem no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai.
• bankas konta izdruka par pēdējiem 3 mēnešiem
• Pašvaldības sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamās ziņas par ģimeni (personu) vai pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām, ja nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā
Kas jānorāda deklarācijā?


Par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem:
- ienākumi no algota darba;
- valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;
- atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;
- citi ienākumi,
Ienākumi no nekustamā un kustamā īpašuma pārdošanas, kas gūti pēdējo 12 kalendāra mēnešu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā periodu no darījuma brīža līdz iesnieguma iesniegšanai pašvaldības sociālajā dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.
Ieņēmumus no saimnieciskās vai profesionālās darbības, kā arī subsīdijas lauksaimniecībai un lauku attīstībai par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem vai par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim. Deklarācijā norādāmo vidējo ienākumu apmēru mēnesī aprēķina, ņemot vērā ieņēmumu periodu.
Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas.
Par ienākumiem neuzskata piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, bērna invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves gadījumā, kā arī pašvaldības iepriekš izmaksātie sociālās palīdzības pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums.


Reglamentējošie normatīvie akti
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
• Baltinavas novada domes 26.10.2017 saistošie noteikumi Nr.14 „Par maznodrošinātas un trūcīgās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Baltinavas novadā”


Iesnieguma veidlapa

Uzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282, 26393109