Vecāku un bērnu personiskās attiecības

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām lemj par:
- atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
- pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
- valsts sociālo pabalstu apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
- bērna nosūtīšanu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;

-lemj par bērna nodošanu citas personas aprūpē.

Kas jādara, lai saņemtu pakalpojumu?

Uzrādot personu apliecinošu dokumentu, bāriņtiesā jāiesniedz:
-iesniegums ar izteiktu lūgumu un lūguma pamatojumu;
-iesniedzēja lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

Kāda ir pakalpojumu maksa?

Pakalpojums ir bezmaksas.

Uzziņas un informācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Vineta Cīrule- barintiesa@baltinava.lv, tālr. 64563411, 26674837, fakss 64522028.

Reglamentējošie normatīvie akti.