Veselības aprūpes pabalsts

Veselības aprūpes pabalsts


  • Pakalpojuma apraksts

Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts daļēju medicīnisko pakalpojumu apmaksai.


Pabalsts tiek piešķirts trūcīgai ģimenei (personai) vai maznodrošinātai ģimenei (personai).


Pabalsta apmērs:
- pabalstu okulista sniegto pakalpojumu un briļļu iegādes izdevumu apmaksai bērniem vienreiz gadā līdz 25,00 euro

- pabalstu ortodonta pakalpojumu bērniem reizi gadā līdz 30,00 euro,
- pabalstu medikamentu iegādei, bērniem, reizi mēnesī līdz 30,00 euro,
- pabalstu stacionārās ārstēšanas izdevumu, ambulatori veikto diagnostisko izmeklējumu apmaksai , pacienta iemaksu un vai līdzmaksājumu pie ārsta speciālista , par ārstēšanos no alkohola atkarības , par zobu ārstēšanas un protezēšanas izdevumiem, ģimenes ārsta vai ārsta speciālista (piem. Endokrinologa, acu ārsta , psihiatra, nefrologa u.c. uz īpašas receptes veidlapas izrakstītu medikamentu iegādes izdevumu segšanai ar 1. un 2. grupas invaliditāti piešķir līdz 70,00 euro gadā personai


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Lai saņemtu sociālo pabalstu, personai, Baltinavas novada Sociālajā dienestā, jāiesniedz:
- iesniegums
- maksājuma dokumentus, pakalpojuma nepieciešamību apliecinošus dokumentus un pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu, ārsta izsniegtas medikamentu receptes,


Pabalsts tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām personām


Pabalsta apmērs:
Pabalstu transporta pakalpojumu samaksai piešķir, lai nodrošinātu iespēju saņemt veselības aprūpes pakalpojumus pēc ārsta nosūtījuma uz medicīnas iestādēm. Pabalsta apmērs ceļa izdevumu kompensācijai, apmaksājot autobusa biļeti personai vai apmaksājot degvielas talonus autobusa biļetes cenas apmērā līdz 25,00 euro - vienu reizi kalendārajā gadā.


Kas jādara, lai saņemtu pabalstu?
Sociālajā dienestā, jāiesniedz:
- iesniegums
- ārstējošā ārsta nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai,
- pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu


Reglamentējošie normatīvie akti:
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
• MK 30.03.2010. noteikumi Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
• Baltinavas novada domes 29.11.2018 Saistošie noteikumi Nr.15. „Par sociālās palīdzības pabalstiem Baltinavas novadā


Iesnieguma veidlapaUzziņas un informācija
Sociālā dienesta vadītāja Evita Pundure
e-pasts: soc.dienests@baltinava.lv
tālr. 22470282 26393109