ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Balvu ,Rūgāju, Baltinavas novadu apvienotā pedagogu atlases komisija ir apstiprinājusi 1 pretendentu no Baltinavas Mūzikas un mākslas skolas uz 3. Kvalitātes pakāpi ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 3. aktivitātes 5. posmā:


1. Marija Bukša.

Pamatojoties uz Baltinavas novada domes priekšsēdētājas 22.09.2011.rīkojumu Nr.77 „Par kvalitātes izvērtēšanas komisiju" ir izveidota skolas komisija ar mērķi novērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes atbilstību 3. kvalitātes pakāpei Baltinavas Mūzikas un mākslas skolā šādā sastāvā:


1. Iveta Gabrāne- direktora vietniece radošajā darbā;
2. Aija Nagle- skolotāja, programmas „Taustiņinstrumentu spēle" metodiskās komisijas vadītāja;
3. Ilona Bukša- skolotāja, programmas „Stīgu instrumentu spēle" metodiskā komisijas vadītāja;
4. Indra Keiša- skolotāja.


Pirmajā profesionālās komisijas sēdē 29.09.2011.( protokols Nr. 1) tika sadalīti pienākumi:


Komisijas priekšsēdētāja- Iveta Gabrāne,
Komisijas priekšsēdētājas vietniece- Aija Nagle,
Komisijas sekretāre- Indra Keiša,
Komisijas locekle- Ilona Bukša.

Datums: