ERAF projekts Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā

Baltinavas novada pašvaldība Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana" projektu „Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija un mācību materiālās bāzes papildināšana". Projekta īstenošanas laiks ir no 2010.gada 1.februāra līdz 2010.gada 31. decembrim.

Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi, veicināt darba un sadzīves prasmju attīstību izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, veicot ēkas renovāciju un papildinot mācību materiālo bāzi.

Projekta rezultātā tiks renovēts skolas ēkas jumts, uzlabota mācību vide skolēniem un skolotājiem, aprīkotas mācību darbnīcas kokapstrādē, šūšanā, aprīkota mācību virtuve, papildināta skolas materiālā bāze.

85% no projekta attiecināmajām izmaksām finansē ERAF, 15%- Baltinavas novada pašvaldība.
Ir veikts iepirkums renovācijas darbiem skolas ēkas jumtam, aprīkojumam mācību virtuvei, mēbelēm.

Datums: