Baltinavas vidusskolā tiek realizēts KPFI projekts

Baltinavas novada dome uzsākusi "Klimata pārmaiņu finanšu instrumeta" finansētā projekta "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti" Nr. KPFI - 15.2/71.

Projekta vispārīgais mērķis ir paaugstināt Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti, panākot oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazinājumu un dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos Baltinavas novadā.

Projekta specifiskie mērķi:

— Oglekļa dioksīda emisiju samazinājums 82 122 kg/gadā,
— Siltumenerģijas patēriņš apkurei 78,50 kWh/m2 gadā,
— Oglekļa dioksīda samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,77 kg CO2/LVL

2013.gada aprīlī tika veikta Baltinavas vidusskolas tehniskā apsekošana un izstrādāts energoaudits. Pašreizējais ēkas aprēķinātais siltuenerģijas patēriņš ir vērtējams kā vidēji augsts 211,62 kWh/m2 gadā. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākumus, tiks panākts siltumenerģijas ietaupījums, kā rezultātā samazināsies atmosfērā izmesto CO2 izmešu apjoms.

Paredzētās aktivitātes projekta īstenošanas laikā:

— Ēkas sienu, cokola un jumta pārseguma siltināšana, pakures cauruļu izolēšana ar jaunu siltumizolāciju,
— Ventilācijas/rekuperācijas sistēmas izbūve,
— Apkures radiatoru un aprīkojuma nomaiņa.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 181 279,81 latu (projekts tika apstiprināts 2013.gada 15.novembrī visas izmaksas norādītas latos), attiecināmās izmaksas sastāda 147 936,95 latus (KPFI finsējums 70% no attiecināmajām izmaksām, jeb 103 555,87 lati, pašvaldības līdzfinansējums 30% jeb 44 381,08 lati) un neattiecināmās izmaksas sastāda 33 342,86 latus.

Lai izvēlētos būvuzņēmumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta 2.daļu 2014.gada 15.janvārī tika izsludināta iepirkuma procedūra - atklāts konkurss "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti" ID Nr. BND 2014/01, kurš noslēgsies 2014.gada 18.februārī. Visa ar iepirkumu saistošā dokumentācija ir pieejama Baltinavas novada mājas lapā www.baltinava.lv sadaļa /iepirkumi/.

Autoruzrauga un būvuzrauga pakalpojumam tiks veikta tirgus cenu aptauja.

Informāciju sagatavoja S.Tabore
Datums: