Baltinavas vidusskola projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”


Baltinavas vidusskola projektā
„Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos"

„Global dimension in Social Sciences subjects in Formal Education"
(Nr.DCI-NSAED/2012/280-401)


Kas ir globālā izglītība? Mūsdienu globalizētajā pasaulē arvien būtiskāk arī skolā runāt par globalizācijas procesiem pasaulē, par to, kā globālie procesi ietekmē lokālos, ietekmē katru cilvēku. Baltinavas vidusskola ir viena no skolām Latvijā, kuras īsteno Izglītības attīstības centra vadīto projektu „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos". Atbalstu dalībai tajā guva 21 skola no 123 pretendentiem.

Globālā izglītība (GI), ko dēvē arī par attīstības izglītību, veicina informētību un izpratni par to, kā notikumi pasaulē ietekmē indivīdu un kopienu dzīvi, un kā mēs varam ietekmēt to, kas notiek pasaulē. GI sniedz iespēju uzzināt, kā dzīvot labāk labākā pasaulē. Kādas ir vadošās tēmas, ko ietver globālā izglītība? Tās ir cilvēktiesības, globālā nabadzība, klimata pārmaiņas, ilgtspējīga attīstība, starpkulturālā izpratne, kultūras identitāte un daudzveidība, globālā ekonomika un tirgi, konflikti un to risināšana u.c. Novembrī četri Baltinavas vidusskolas skolotāji- Imants Slišāns, Inta Ludborža, Irēna Kaša un Lilita Kūkoja ievadseminārā Siguldā iepazina šīs tēmas, kā arī guva praktiskas darbošanās pieredzi, kā ar GI tematiku iepazīstināt skolēnus un arī sabiedrību kopumā. Jau decembrī skolotāji ar globalizācijas tematiku iepazīstināja skolēnus vēstures, ģeogrāfijas, sociālo zinību un klases audzināšanas stundās. Nodarbība par vienu no GI tēmām „Kā mēs viens otru redzam? Stereotipi un aizspriedumi" tika novadīta arī kolēģiem pedagoģiskās padomes sēdē.

Skolotāji, kas iesaistījušies globālās izglītības aktivitātēs, turpina mācīties paši, lai tālāk savas zināšanas un prasmes nodotu skolēniem. 20.- 22. februārī Baltinavas vidusskolas GI komanda piedalās reģionālajā seminārā Mārcienā, lai ar jaunām idejām un kolēģu pieredzi bagātinājušies turpinātu darboties savā skolā.

I. Slišāns, projekta koordinators
Baltinavas vidusskolā


Informācija par projektu:

Mājas lapa: www.globalaizglitiba.lv
Projekta īstenotājs: Izglītības attīstības centrs

Partneri:

• Līdsas Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste) (Leeds DEC)
• Mondo (Igaunija)

Asociētais partneris: Britu padome Latvijā

Finansētājs:

Projektu finansē Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid" programmas ietvaros.

Projekta mērķis:

ir veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

Kontaktinformācija:
Izglītības attīstības centrs,
Dzirnavu iela 34a-8, Rīga LV - 1010,
tālrunis: 67503730, fakss: 67503729
e-pasts: iac@latnet.lv

Datums: