Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija

Baltinavas novada dome turpina realizēt "Klimata pārmaiņu finanšu instrumeta" finansēto projektu "Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, uzlabojot Baltinavas vidusskolas ēkas energoefektivitāti" Nr. KPFI - 15.2/71.

Lai veiktu būvdarbus 2014.gada 15.janvārī tika izsludināts iepirkums - atklāts konkurss. Iepirkums noslēdzās 2014.gada 18.februārī, piedāvājumu iesniedza viens prtendents A/S "Siguldas Būvmeistars", reģ. Nr. 40003047821, ar piedāvāto līgumcenu 270 174,84 euro (bez PVN), 326 911,56 euro (ar 21% PVN). 2014.gada 05.matrā Baltinavas novada Iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu ar A/S "Siguldas Būvmeistars".

Būvuzraudzības pakalpojumam tika veikta tirgus cenu aptauja, piedāvājumus iesniedza 5 pretendenti, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus atbilstoši zemākam līgumcenas piedāvājumam, tiesības līguma slēgšanai ieguva SIA "Rifs ¼", reģ.Nr.40103432775, ar piedāvāto līgumcenu 2950,00 euro (bez PVN), 3569,50 euro (ar 21% PVN).

Autoruzraudzības pakalpojuma līgums tika noslēgts ar SIA "Latsolar", reģ. Nr. 40103521170, ar līgumcenu 3414,89 euro, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 342 no 2003.gada 25.jūnija "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LNB-304-03 "Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi".

Kopējās projekta izmaksas, pēc iepirkuma procedūru veikšanas, sastāda 338 874,67 euro, (attiecināmās izmaksas 210 495,32 euro, neattiecināmās izmaksas 128 379,35 euro), KPFI finansējums 147 346,72 euro.

Laika posmā no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim ir peveikti sekojošie darbi - cokola hidroizolācijas ierīkošana 94 m2 platībā, cokola siltināšana 140 m2 paltībā, cokola apmetuma un stiklašķiedras sieta ierīkošana 75m2 platībā, fasādes siltināšana 1063m2 paltībā, fasādes apmetuma un stiklašķiedras sieta ierīkošana 527 m2 paltībā, dekoratīvā apmetuma uzklāšana 207 m2 platībā. Jāpiezīmē, ka visi darbi notiek saskaņā ar darbu izpildes grafiku, katru ndēļu otardienās notiek būvsapulces, kur būvdarbu vadītājs atskaitās par iepriekšējā nedēļā paveikto, tiek izrunātas radušās problēmas un rasti risinājumi.

Atgādināšu, ka projekta realziācijas gala termiņš ir 2014.gada 30.jūnijs.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija, 2014

Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija 0Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija 1Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija 2Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija 3Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija 4Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija 5Baltinavas vidusskolā turpinās KPFI projekta realizācija 6
Datums: