“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras namā”

2014.gada 30.jūnijā Baltinavas kultūras nams parakstīja līgumu par projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras namā" Nr. KPFI - 15.3/49 īstenošanu.

Projekta vispārīgais mērķis ir paaugstināt Baltinavas kultūras nama ēkas energoefektivitāti, panākot oglekļa dioksīda emisijas un siltumenerģijas patēriņa samazinājumu un dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos Baltinavas novadā.

Projekta aktivitātes:

• Ēkas ārsienas siltināšana,
• Bēniņu papildus siltināšana,
• Cokola siltināšana,
• Koka logu nomaiņa ar PVC profila dubultā stiklojuma pakešu logiem, koka durvju nomaiņa ar PVC profila durvīm,
• Apkures sistēmas rekonstrukcija radiatorus aprīkojot ar individuālās siltuma plūsmas radiatoriem.

Tiks panākts:

• Oglekļa dioksīda ietaupījums 58 744,55 kg/gadā,
• Siltumenerģijas patēriņš apkurei 75,73 kWh/m2 gadā,
• Oglekļa dioksīda samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,44 kg CO2/euro

Lai izvēlētos būvuzņēmumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 2014.gada 25.jūnijā tika izsludināts iepirkums būvdarbiem "Kompleksi risinājumi gāzu emisiju samazināšanai Baltinavas kultūras namā" ID Nr. BKN 2014/01, kurš noslēdzās 2014.gada 07.jūlijā.

Tika saņemti tikai pieci piedāvājumi, uzvarētāja noteikšanas kritērijs, saskaņā ar Nolikumu bija zemākās līgumcenas piedāvājums. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, iepirkumu komisija pieņēma lēmumu piešķirt līguma tiesības SIA "Akvilons Z", reģ. Nr. 44103043061, piedāvātā līgumcena 109 530,65 euro (bez PVN), 21% PVN 23 001,44 euro, kopējā cena 132 532,09 euro.

Autoruzraudzības pakalpojumam, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar PIL 8.un 8.2pantu iepirkumu procedūra nav jāveic, un MK noteikumiem Nr.112 no 1997.gada 1.aprīļa, iepirkumu komisija piešķīra līguma slēgšanas tiesības Individuālajam komersantam "BBB", reģ. Nr.43402000120, ar līgumcenu 1 500,00 euro, 21% PVN 315,00 euro, kopējā cena 1815,00 euro. Būvuzraudzības pakalpojumam, pamatojoties uz PIL 8.un 8.2pantu, kas nosaka, ka paredzamai līgumcenai iepirkuma procedūra nav jāveic, tika veikta tirgus cenu aptauja, izvēlēts pretendents, kas piedāvā zemāko līgumcenu.

Izvērtējot trīs piedāvājumus, zemākā līgumcena bija SIA "Kalna name". Iepirkumu komisija piešķīra līguma slēgšanas tiesības SIA "Kalna nami ", reģ.Nr. 43403001316, ar piedāvāto līgumcenu 2111,00 euro (bez PVN), 21% PVN 443,31 euro, kopējā cena 2554,31 (ar 21% PVN) euro.

Energoauditu veica SIA "Freya", reģ. Nr. 43603027962, līgums noslēgts par 1900,00 euro (bez PVN), kopējā cena 2299,00 euro.

Arhitekta konsultācijas , tehniskā projekta izstrāde līgums tika slēgts ar SIA "Freya", reģ. Nr. 43603027962, līgums noslēgts par 1200,00 euro (bez PVN), kopējā cena 1452,00 (ar 21% PVN) euro.

Projekta attiecināmās izmaksas pēc iepirkumu veikšanas 119 876,58 euro, kopējās izmaksas 145 050,67 euro, neattiecināmās izmaksas 25 174,09 euro. KPFI finansējums sastāda 84% no attiecināmajām izmaksām, jeb 100 696,33 euro.

Pašreiz notiek būvniecības darbi - fasādes siltināšana, cokola siltināšana, radiatoru nomaiņa.
Proejekta realizācijas termiņš no 2014.gada 30.jūnija līdz 2015.gada 31.janvārim.

Informāciju sagatavoja S.Tabore

Datums: