"Baltinavas interešu un kultūras centra ēkas rekonstrukcija"


Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam
Pasākuma "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"

"Baltinavas interešu un kultūras centra ēkas rekonstrukcija"
Projekta Nr. 08-07-L32100-000042

2008.gada 29.septembrī Baltinavas pagasta padome pamatojoties uz , MK 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai"" isniedza projekta iesniegumu LAD un 2009.gada 30.martā parakstīja līgumu par projekta realizāciju.

Projekta realizācijai izvirzītie mērķi:

- Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu Baltinavas parka ainavu ar ēku kopumu.
- Baltinavas pagasta jauniešu piesaistīšanu laukiem, motivāciju atgriezties pēc augstskolu beigašanas.
- Ieinteresētību jauniešiem izvēlēties profesiju saistītu ar lauksaimniecību.
- Visu vecuma grupu iedzīvotāju aktivizēšanu.

Projekta realizācija notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā notiks projekta sagatavošana, ēkas nepieciešamo elementu demotāža, iekšējie darbi (starpsienu ierīkošana, apdare, krāsošana, griestu ierīkošana, grīdu ieklāšana, durvju ielikšana, logu durvju apdare, palodžu ierīkošana, iekšējo kāpņu ielikšana), katlumājas un iekšējās apkures ierīkošana, iekšējie sanitārtehniskie darbi, ventilācijas, elektroietaišu, zibensaizsardzības un signalizācijas ierīkošana. Otrajā kārtā tiks izveidoti ārejie ūdenstīkli ar artēzisko aku, ārējā kanalizācija ar nosēdakām un bioloģisko attīrīšanas iekārtu.

Rekonstruētajā ēkā Tižas ielā 17 pēc kadastra Nr. 38440030348, tiks izveidots iepriekš minētais interešu un kultūras centrs ar izstāžu un konferenču zāli. Projekta īstenošani finansējums 1.kārtai Baltinavas interešu un kultūras centra ēkas rekonstrukcijai, arhitekta, juridiskie pakalpojumi un videi reģionālās pārvaldes novērtējums par ietekmi uz vidi summa 96081,34 lati, lai realizētu 1.kārtu finansējuma sadalījums būs sekojošs: pašvaldības līdzekļi sastādīs 23867,61 lati, aizņēmums sastādīs 60000,00 lati un 20% avansa pieprasījums no 1.kārtas Baltinavas interešu un kultūras centra ēkas rekonstrukcijas un arhitekta, juridiskie pakalpojumi, videi reģionālās pārvaldes novērtējums par ietekmi uz vidi publiskās finansējuma daļas un tas sastādīs 12213,73lati.

Tehniskā būvprojekta izstrādi veica IK "Projektēšanas birojs Ekers 2"
Būvuzraudzību veic SIA "Kalna nami"
Pirmie būvdarbi tika uzsākti 2009.gada 06.novembrī, kurus veica SIA "InRem", bet neparedzētu apstākļu dēļ rekonstrukcijas darbi tika pārtraukti.
2010.gadā 06.jūnijā tika izsludināts jauns iepirkums un tiesības slēgt rekonstrukcijas darbu līgumu ieguva SIA " INOVA", kas pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma ieguva lielāko pozitīvo punktu skaitu ar piedāvājuma līgumcenu 55 396,45 lati (bez PVN) t.sk. 21% PVN 11 633,25 lati, rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz 2010.gada novembrim un LAD-ā gala atskaiti iesniegt līdz 2010.gada 15.decembrim.
2010.gada 13.jūlijā stājās apēkā MK noteikumi Nr.630 "Grozījumi MK 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem"", kas noteica atbalsta intensitātes palielināšanu no 75% līdz 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Pie projekta realizācijas strādā: Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, projektu vadītājs Jevģēnijs Zelčs, Finanšu nodaļas vadītāja Ilga Ločmele un novada attīstības speciāliste Sarmīte Tabore.

Informāciju sagatavoja novada attīstības speciāliste S. Tabore

Datums: