Baltinavas novada pašvaldības iestādes darbības efektivitāte palielināšanai

Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/064
2010.gada 11.augustā Baltinavas novada pašvaldība iesniedza VRAA Darbības programmas 2007.-2013.gadam "Civēkresursi un nodarbinātība" aktivitātē 1.5.3.1. "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" projektu "Jauno speciālistu piesaiste Baltinavas novada pašvaldības iestādes darbības efektivitāte palielināšanai"
Nr.1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/064. 100% ESF finansējums.

Ar 2010.gada 25.oktobra lēmumu Nr. 1-2/10/0064/1425 iesniegtais projekts tika apstiprināts un 2010.gada 15.novembrī starp VRAA un Baltinavas novada pašvaldību tika parakstīta Vienošanās par projekta īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 lati, no kuriem 16 320,24 latus sastāda jauno speciālistu atlīdzība, 1036,98 latus sastāda datoru un datorprogrammu noma, 217,78 latus sastāda PVN 21% datoru un programmu nomai un 925,00 latus sastāda projekta neparedzētie izdevumi.

Projekta realizācijas mērķis ir piesaistīt četrus jaunos speciālistus: juriskonsultu, proejtu vadītāju, sociālo darbinieku ar ģimeni un bērniem, informāciju tehnoloģiju (IT) pakalpojumu vadītāju, lai paaugstinātu Baltinavas novada pašvaldības darbības kapacitāti un veicinātu pakalpojumu dažādošanu un pieejamību novada iedzīvotājiem uz vietas pašvaldībā. Speciālistu trūkums pašvaldības darbā rada problēmas: juridiski neprecīzu vai nepareizu pašvaldības saistošo noteikumu izstrādi, kas aizkavē noteikumu stāšanās spēka termiņus, juridisko konsultāciju nepieejamību novadā, mazkvalificētu un nepilnīgu projektu vadības darbu projektu raelizācijas laikā, nepilnīgu darbu ar ģimenēm un bērniem sociālā darbinieku pārliekās noslogotības dēļ, mazkvalificētu pakalpojumu pieejamību informāciju tehnoloģiju jomā. Piesaistot jaunos speciālistus tiks novērstas minētās problēmas.

◊ Juriskonsults kods 2619 01 tiks piesaistīts uz 24 mēnešiem laika periodā no 2010.gada 01.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim uz 0,5 slodzēm ar atlīdzību 235,77 lati mēnesī t.sk VSAO 45,77 lati, atalgojums 190,00 lati, kopējais finansējums projekta realizācijas laikā sastāda 5658,68 latus. 2010.gada 18.augustā tika izsludināts konkurss uz juriskonsulta vakanci. Pieteicās divi pretendenti, viens savu kandidatūru atsauca.Darba līgums ir noslēgts ar Jolantu Puduli

◊ Projektu vadītājs kods 2422 01 tiks piesaistīts uz 24 mēnešiem laika periodā no 2010.gada 01.oktobra līdz 2012.gada 30.septembrim uz 0,5 slodzi ar atlīdzību 235,77 lati mēnesī t.sk VSAO 45,77 lati, atalgojumu 190,00 lati, kopējais finansējums projekta realizācijas laikā sastāda 5658,68 latus. 2010.gada 18.augustā tika izsludināts konkurss uz projektu vadītāja vakanci. Pieteicās trīs pretendenti, divi savu kandidatūru atsauca. Darba līgums ir noslēgts ar Jevģēniju Zelču.

◊ Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem kods 2635 03 tiks piesaistīts uz 12 mēnešiem laika periodā no 2011.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim uz 0,5 slodzi ar atlīdzību 208,47 lati mēnesī t.sk. VSAO 40,47 lati un atalgojumu 168,00, kopējais finasējums sastāda 2501,64 latus. 2010.gada 13.novembrī tika izsludināts konkurss uz sociālā darbinieka ar ģimeni un bērniem vakanci, pieteicās divi pretendenti. Abi pretendentiu neatbilda izvirzītajiem krutērijiem, 2010.gada 23.decembrī konkurss uz sociālā darbinieka ar ģimeni un bērniem vakanci izsludināts atkārtoti un noslēgsies 2011.gada 12.janvārī.

◊ Informāciju tehnoloģiju (IT) pakalpojumu vadītājs kods 2529 01 tiks piesaistīts uz 12 mēnešiem laika periodā no 2011.gada 01.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim uz 0,5 slodzi ar atlīdzību 208,47 lati mēnesī t.sk. VSAO 40,47 lati un atalgojumu 168,00, kopējais finasējums sastāda 2501,64 latus. 2010.gada 13.novembrī tika izsludināts konkurss uz informāciju tehnoloģiju (IT) pakalpojumu vadītāja vakanci, pieteicās divi pretendenti. Viens pretendents neatbilda Nolikumā izvirzītajiem kritērijiem, otrs savu kandidatūru atsauca. 2010.gada 23.decembrī konkurss uz informāciju tehnoloģiju (IT) pakalpojumu vadītāja vakanci izsludināts atkārtoti un noslēgsies 2011.gada 12.janvārī.

Pie projejkta realizācijas strādā Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa, Finanšu nodaļas vadītāja Ilga ločmele, kancelejas vadītāja Marija Bordāne un novada attīstības speciāliste Sarmīte Tabore.

Informāciju sagatavoja Baltinavas novada attīstības speciāliste Sarmīte Tabore

Datums: