ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Balvu, Rugāju, Baltinavas novadu apvienotā pedagogu atlases komisija 29.12.2010. (protokols Nr.6) ir apstiprinājusi 10 pretendentus no Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas uz 3.kvalitātes pakāpi ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos" 3.aktivitātes 4.posmā:

 • 1. Ineta Cibule;
 • 2. Nora Sondare;
 • 3. Genovefa Logina;
 • 4. Vineta Kaša;
 • 5. Daina Petrova;
 • 6. Anžella Pužule;
 • 7. Emīlija Keiša;
 • 8. Lilita Dunce;
 • 9. Ausma Lipska;
 • 10. Marita Kušnire.

Pamatojoties uz Baltinavas Kristīgās speciālās internātpamatskolas direktores 12.01.2011. rīkojumu Nr.8 „Par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas izveidi", ir izveidota skolas komisija ar mērķi novērtēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes atbilstību 3.kvalitātes pakāpei Baltinavas Kristīgajā speciālajā internātpamatskolā šādā sastāvā:

 • 1. Inta Vilkaste- skolas direktore;
 • 2. Violenta Kubuliņa- direktora vietniece izglītības/audzināšanas jomā;
 • 3. Vineta Kaša- direktora vietniece izglītības/mācību jomā;
 • 4. Marija Skaba- skolotāja, arodbiedrības priekšsēdētāja;
 • 5. Inga Careva- skolotāja, Darbmācības metodiskās komisijas vadītāja.

Pirmajā profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdē 20.01.2011. (protokols Nr.1)

tika sadalīti pienākumi:

Komisijas priekšsēdētāja- Inta Vilkaste;

Komisijas priekšsēdētājas vietniece, sekretāre- Violenta Kubuliņa;

Komisijas locekļi- Marija Skaba, Vineta Kaša, Inga Careva

Datums: